Bratislava má nový zdroj vykurovania

19. novembra 2012
Bratislava má nový zdroj vykurovania

Kogeneračný zdroj Bratislava WEST má inštalovaný elektrický výkon 8,6 MWea tepelný výkon 9,4 MWt.

Počas nasledujúcej zimy bude časť hlavného mesta Bratislavy vykurovaná novým, moderným zariadením, Kogeneračným zdrojom Bratislava WEST, ktorý uviedla do prevádzky Prvá rozvojová spoločnosť. Zdroj pri výrobe tepla ekologickým spôsobom produkuje zo zemného plynu aj elektrickú energiu.

Nový zdroj tepla pre Bratislavu, Kogeneračný zdroj Bratislava WEST, vyrába v jednom zariadení súčasne teplo aj elektrinu na báze plynových spaľovacích motorov, ktoré boli zaradené medzi ekologické zdroje energie.

„Nová moderná technológia dokáže podstatne efektívnejšie vyrobiť teplo, aj elektrickú energiu, čo môže pozitívne ovplyvniť cenu tepla pre obyvateľov,“ povedal Anton Bielik, generálny riaditeľ spoločnosti Prvá rozvojová spoločnosť.

Kogeneračný zdroj Bratislava WEST má inštalovaný elektrický výkon 8,6 MWea tepelný výkon 9,4 MWt.. Piestové spaľovacie motory slúžia ako pohonné jednotky pre generátory elektrickej energie. Chladením bloku motorov a ich spalín sa odoberá teplo prostredníctvom obehovej vody a takto je dopravované do výrobného bloku teplárne a ďalej distribuované do systému centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Bratislava Západ (Karlova Ves, Dúbravka, Mlynská dolina).

Vyrobená elektrická energia sa transformuje na úroveň napätia 110 kV a prostredníctvom podzemného káblového VVN vedenia sa dodáva do rozvodne Bratislava–Lamač v správe ZSE-Distribúcia, a.s. Plyn je do zdroja dopravovaný zo zrekonštruovanej regulačnej stanice plynu Bratislava-Polianky. Plánovaná ročná spotreba zemného plynu pre zdroj je na úrovni 18,7 mil. Nm3.

Zdroj, ktorý je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke, spĺňa požiadavky vysokoúčinnej kogenerácie v zmysle Smernice 2004/8/EC o podpore kogenerácie založenej na dodávke užitočného tepla na vnútornom trhu s energiou.

Výstavba bola realizovaná v období 01/2011 až 07/2012. Realizátorom stavebnej časti diela bola spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., technologickej ČKD PRAHA DIZ, a.s. Garančné merania v 07/2012 preukázali splnenie všetkých limitov podľa platných predpisov pre oblasť hluku aj emisií.

Základné údaje o prevádzke:Počet kogeneračných jednotiek: 2Typ jednotiek: TCG 2032 V16Výrobca jednotiek : MWM GmbH, Mannheim NemeckoElektrický výkon jednotky: 4 300 kWeTepelný výkon jednotky: 4 700 kWtCelková účinnosť: 87,5%

Páčil sa Vám článok?
reklama: