Štatút súťaže Grilovačka leta 2016

30. júla 2016

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

„Grilovačka leta 2016“

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „Grilovačka leta 2016“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Názov súťaže: „Grilovačka leta 2016“

2. Organizátor súťaže:

iSITA, s.r.o., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, Slovensko, IČO: 36692735
DIČ: 2022263925

(ďalej len „Organizátor“).

Organizátor je prevádzkovateľom internetových médií webnoviny.sk, podnikam.sk, damskajazda.sk, najky.sk, autolike.sk, mnamky-recepty.sk, byvaniejehra.sk, cestujsi.sk, dran.sk, banger.sk, bratm.sk, pesiazona.sk, venergetike.sk, vzdravotnictve.sk, najappky.sk

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

Trvanie súťaže: 8. augusta – 15. septembra 2016

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Webový portál určený pre súťaž:

Byvaniejehra.sk

5. Mediálni partneri súťaže:

Webnoviny.sk, Dran.sk, Damskajazda.sk

6. Základný princíp súťaže:

V termíne od 8.8. – 10.9. (18:00) sa majú záujemcovia možnosť prihlásiť do súťaže na portáli www.byvaniejehra.sk . Súťažiaci  budú priebežne zverejňovaní na stránke byvaniejehra.sk.

Za súťažiacich môžete hlasovať na stránke www.byvaniejehra.sk priebežne

Od 15.8. – 14.9. 2016.

Dňa 14.09.2016. o 24.00 sa uzavrie internetové hlasovanie

15.09 zverejnime výhercov súťaže Grilovačka leta 2016.

7. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže osobne zúčastniť fyzická osoba  vo veku 18+,

okrem

zamestnankýň usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov usporiadateľa (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka). Súťaže sa môžu zúčastniť aj súťažiace, ktoré nie sú občiankami Slovenskej republiky.

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

Ustanovenie: Odoslaním prihlasovacieho/hlasovacieho formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov zaslaných prostredníctvom prihlasovacieho/hlasovacieho formulára(meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) na dobu neurčitú spoločnosťou iSITA s.r.o., výhradne na účely marketingu. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. V prípade získania výhry súhlasím s jej doručením prostredníctvom tretej osoby, t. j. spoluorganizátora súťaže.

8. Pravidlá súťaže:

Do Súťaže budú zaradené fotografie prihlásených, ktorí splnia podmienky

Súťaže uvedené v týchto Pravidlách.

Podmienkou zaradenia do Súťaže je:

 1. Kompletné vyplnenie online registračného formulára na byvaniejehra.sk Vrátane fotografie je potrebné zaslať súhlas so zaradením do Súťaže a zverejnením osobných údajov

Na základe registračného formulára usporiadateľ vytvorí profil každej súťažiacej, ktorý zverejní na stránke byvaniejehra.sk. V termíne 15.8. – 14.9.2016 bude prebiehať online hlasovanie.

Do finále súťažeGrilovačka leta 2016 postupuje fotografia s najvyšším počtom online hlasov, ktoré budú zobrazené 15.9. 2016 na portáli byvaniejehra.sk.

9. Výhry pre súťažiacich Grilovačka leta 2016:

Víťazi súťaže Grilovačka leta 2016 získavajú:

 1. Pitný režim KELT na 2 mesiace v hodnote 200€
 2. Exkluzívny gril značky BIG GREEN EGG v hodnote 900€
 3. Vinárske potreby Agrokomp v hodnote 200€
 4. Grilovací kufrík od Vitany v hodnote 50€

 Hrá sa v kategóriách o fotografiu:

 1. Hromadnej grilovačky
 2. Najkreatívnejšej grilovačky
 3. Najromantickejšej grilovačky
 4. Rodinnej grilovačky

10. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier:

Oboznámenie Účastníka súťaže o získaní výhry prebieha telefonickým oznámením.

Krátko po vyžrebovaní výhercu, kontaktuje tohto Organizátor a dohodne si s ním termín odovzdania výhry.

Víťazke súťaže bude výhra odovzdaná v sídle Organizátora. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi „výhercom“ a Organizátorom o mieste a čase odovzdania výhry, platí, že odovzdanie výhry určí Organizátor a pre výhercu je toto rozhodnutie záväzné.

Ak sa Organizátor a „výherca“ dohodnú, že Organizátor odovzdá „výhercovi“ výhru v určenom čase a mieste a „výherca“ sa v určenom čase nedostaví na miesto určené na odovzdanie výhry, stráca na výhru nárok. V prípade, ak sa „výherca“ nedostaví v určenom čase z ospravedlniteľných dôvodov, môže Organizátor dohodnúť s výhercom iné miesto a iný čas odovzdania výhry. Či je udaný dôvod možné považovať za ospravedlniteľný, rozhodne s konečnou platnosťou Organizátor.

11. Vylúčenie zamestnancov Organizátora z účasti na súťaži:

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti SITA- Slovenská tlačová agentúra, Mýtna 15, 811 07 Bratislava a ich rodinní príslušníci v prvom rade.

12. Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníka súťaže:

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže s tým, že Organizátor je oprávnený:

 1. uverejniť mená, priezviská, podoby a ostatné prejavy osobnej povahy na reklamné a propagačné účely Organizátora, bez nároku na odmenu, najmä však na uverejnenie mena, priezviska, fotografie, hlasu, obrazových a zvukových záznamov účastníka súťaže na účely prezentácie súťaže, ako aj prezentácie a propagácie Organizátora, na organizovanie ďalších súťaží .

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne,  elektronickou formou alebo formou doporučeného listu odvolať.

Organizátor smie spracúvať tieto údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä

 • 20 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Údaje účastníka súťaže je možné zverejniť na portáli byvaniejehra.sk, prípadne v ďalších elektronických médiach prináležiacich Organizátorovi, ako aj v iných médiách akéhokoľvek typu, participujúcich na projekte súťaže „Grilovačka leta 2016“. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje účastník súťaže súhlas aj na využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju. V prípade súťaže sa jedná hlavne o e-mailové adresy a telefónne čísla.

13. Súdne vymáhanie výhier v súťaži:

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou.

V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení resp. nesplnení Organizátor.

14. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom, platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže

15. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.byvaniejehra.sk počnúc dňom 01.8. 2016. Ich výmaz zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla Organizátora.

16. Daňová povinnosť:

Všetky výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR.

17. Zodpovednosť za škodu:

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka súťaže vznikne Organizátorovi alebo ostatným Účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je Účastník, ktorý ujmu spôsobil povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

18. Všeobecné ustanovenie:

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.