Chcete sa vyhnúť pokutám?

15. augusta 2016
Chcete sa vyhnúť pokutám?

Zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečovania bezpečnostnotechnickej služby na výber z dvoch možností. Môže si ju zabezpečovať:

 • sám prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo
 • dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná.

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva bezpečnostnotechnickú službu vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci vykonávajúci bezpečnostnotechnickú službu musia byť vo vzťahu k zamestnávateľovi v trvalom pracovnom pomere a musia byť odborne spôsobilí. Odborná spôsobilosť člena bezpečnostnotechnickej služby sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti. Z tohto dôvodu môže zamestnanec vykonávať úlohy bezpečnostnotechnickej služby buď ako bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie bezpečnostného technika) alebo autorizovaný bezpečnostný technik (dokladom je osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika).

Ak ale zamestnávateľ s ohľadom na veľkosť podniku, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom.

Poradiť sa môžete s odborníkmi na:

Mail: info@bpposro.sk
Telefón: +421 902 986 593
a na stránke www.bpposro.sk

Clanokbppo.jpg

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – časté otázky

 1. Koho sa týkajú povinnosti BOZP?

Povinnosť podnikateľa sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je zakotvená v základnom predpise upravujúcom pracovnoprávne vzťahy – v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ďalšiu legislatívnu úpravu predstavuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Zákon o BOZP a Zákonník práce sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov a všetkých zamestnancov bez ohľadu na predmet práce, ktorú vykonávajú (úplne všetky odvetvia výrobnej sféry a nevýrobnej sféry). Znamená to, že od momentu, kedy sa podnikateľ stane zamestnávateľom, sa na neho začínajú vzťahovať povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP.

 1. Aké sú základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP?

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tkvie v množstve povinností, na ktoré by zamestnávateľ nemal zabúdať. Prehľad povinností sme spracovali v článku Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP.

 1. V akých prípadoch môže zamestnávateľ sám vykonávať úlohy bezpečnostného technika?

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba (napríklad živnostník), alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou (napríklad konateľ s. r. o.), môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý a

 • zamestnáva menej ako päť zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
 • zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.

Odborná spôsobilosť vyššie uvedených osôb je splnená vtedy, ak táto osoba získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským/vysokoškolským štúdiom alebo absolvovala špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Viac sa dočítate v článku Povinná bezpečnostno-technická služba v rámci BOZP

 1. Kto môže byť bezpečnostným technikom?

Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie (bližšie v poznámke) alebo
 • získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na škole, ktorá má na to oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

Viac sa dočítate v článku Povinná bezpečnostno-technická služba v rámci BOZP.

 1. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze?

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, zamestnávateľovi v oblasti BOZP vyplývajú viaceré povinnosti. Ktoré to sú, sa dočítate v článku Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze.

Zdroj: www.podnikajte.sk

Páčil sa Vám článok?
reklama: